ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
με την επωνυμία «CAPITAL DYNAMIC ΑΕΠΕΥ»

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της εταιρίας και δυνάμει της υπ' αριθμόν 1/854/08.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CAPITAL DYNAMIC ΑΕΠΕΥ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους 161, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144665401000, ΑΦΜ 800907945, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της.

Για τον παραπάνω λόγο προσκαλούμε τους επενδυτές προκειμένου να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός μηνός από την ανωτέρω δημοσίευση, στο email info@capitaldynamic.gr, αν και εφόσον υπάρχουν.

22-06-2021